Podajemy do publicznej wiadomości nasze roczne sprawozdanie z przejrzystości działania za rok 2017

Sprawozdania za lata ubiegłe dostępne są w sekcji Badania i przeglądy - Doświadczenie