W dniu 28 listopada w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2219).

Ustawa ta przewiduje m.in. zmianę w art. 88 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398, 650 i 1544).

Zmiana ta będzie polegała na rozszerzeniu katalogu osób mogących być partnerami w spółce partnerskiej właśnie o osoby uprawnione do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

W powyższym zakresie nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.