W Sejmie trwają obecnie prace nad tzw. Tarczą 4.0., tzn. projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt zawiera m.in. następujące rozwiązania:

1) zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na podstawie umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z epidemią COVID-19, w tym m.in.

a) wprowadzenie dopłat do oprocentowania, jako część odsetek należnych bankowi (2 punkty procentowe dla MŚP i 1 punkt procentowy dla pozostałych),

b) utworzenie Funduszu Dopłat do Oprocentowania, z którego będą wpłacane dopłaty bankom, które zawarły z BGK umowę o współpracy,

c) wprowadzenie maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy, przeznaczonych na dopłaty na poziomie 567 600 000 zł łącznie w 2020 i 2021 r.;

2) wsparcie budżetów jednostek samorządu terytorialnego poprzez m.in.:

a) wprowadzenie w 2020 r. możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19,

b) złagodzenie w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19,

c) wprowadzenie możliwości przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej w terminach wcześniejszych,

d) zwiększenie dochodów samorządu powiatowego z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z 25% do 50% wpływów w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.,

3) zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców wynikających z zawartych umów użytkowania wieczystego;

4) wsparcie dla kredytobiorców spłacających kredyty na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielanie premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego przez wprowadzenie możliwości przyznania go z mocą wsteczną, w przypadku złożenia wniosku w terminie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;

5) dostosowanie rynku pracy do wyzwań epidemii COVID-19, w tym m.in.:

a) czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września 2020 r.,

b) umożliwienie wprowadzenia zmian w organizacji i warunkach pracy również do sytuacji istotnego wzrostu obciążenia funduszem wynagrodzeń,

c) doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej,

6) wprowadzenie jasnych i transparentnych zasad korzystania z tzw. „wakacji kredytowych”;

7) wprowadzenie możliwości składania wniosków do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej;

8) dostosowanie w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego materii zamówień publicznych w tym m.in.

a) odejście od fakultatywności dokonywania zmiany umowy na rzecz jej obligatoryjności, w sytuacji, gdy zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z epidemią COVID-19 wskazane przez wykonawcę mają wpływ na należyte wykonanie umowy,

b) wyłączenie możliwości dokonywania przez zamawiających potrąceń kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

c) zniesienie obowiązku żądania wniesienia wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych.

Link do projektu ustawy