Jak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 listopada 2022 r. (znak. 0111-KDIB1-2.4010.621.2021.1.EJ), korzystanie z dotacji oraz innych form wsparcia dla przedsiębiorców, takich jak pożyczki umarzalne, programy na badania i rozwój, nie wyłącza możliwości opodatkowania spółki w formie ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) oraz nie powoduje utraty prawa do opodatkowania w tej formie.

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez organ interpretacyjny ewentualne ograniczenia w zakresie wyboru estońskiego CIT obejmują zwolnienia związane z działalnością w specjalnych strefach ekonomicznych oraz zwolnienia wynikające z decyzji o wparciu określone odpowiednio w art. 17 ust. 1 pkt 34 i art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT”).

Jak wynika z treści art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1670), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Z kolei art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT wskazuje, że wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1752), i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji o wsparciu, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Tym samym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że korzystanie z dotacji oraz innych form wsparcia dla przedsiębiorców, takich jak pożyczki umarzalne, programy na badania i rozwój (np. NFOŚ, WFOŚ, ARiMR, Urząd Marszałkowski, NCBR, wnioski z programu innowacyjna gospodarka, wdrażanie badań naukowych, wnioski z programu Nutritech realizowane w ramach działań NCBR lub innych agend rządowych, programy współpracy - instytucja wdrażająca ARiM, oraz wsparcie działań marketingowych - instytucja wdrażająca KOWR), nie wyłącza możliwości opodatkowania spółki w formie ryczałtu od dochodów spółek oraz nie powoduje utraty prawa do opodatkowania w tej formie.