Jak wynika z opublikowanego w dniu 3 lutego 2023 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić od 1 lutego 2024 r. obowiązek prowadzenia i przechowywania ewidencji i dokumentacji przy użyciu Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA).

Przy okazji wprowadzenia CEWA warto przypomnieć, że od 1 lutego 2024 r., na mocy przepisów ustawy o podatku akcyzowym zmienionej m.in. ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2707), wprowadzony zostanie obowiązek prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji, o których mowa w art. 138a–138l i art. 138o ustawy o podatku akcyzowym, wyłącznie w postaci elektronicznej.

W aktualnym stanie prawnym ewidencje i inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a– 138l i art. 138o tej ustawy, przedsiębiorcy są obowiązani prowadzić w postaci papierowej lub elektronicznej (art. 138p ust. 1 ustawy).

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 3 lutego 2023 r., podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji i innej wymaganej dokumentacji lub rejestrów będzie je prowadził poprzez wpisywanie wymaganych danych w odpowiednie formularze lub poprzez przesyłanie tych danych plikami .xml do udostępnionego systemu teleinformatycznego (CEWA).

Dane te będą przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały wprowadzone. Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji składów podatkowych, ewidencji wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu, ewidencji wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, dokumentacja kontroli nad produkcją, obrotem i zużyciem alkoholu etylowego, ewidencji dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, ewidencja suszu tytoniowego zostanie określony w przepisach wykonawczych wydanych przez Ministra Finansów.

CEWA w postaci systemu teleinformatycznego zostanie udostępniona bezpłatnie przez Szefa KAS wszystkim podmiotom obowiązanym do prowadzenia szeroko rozumianej dokumentacji akcyzowej.

W celu zabezpieczenia wprowadzanych danych, system teleinformatyczny będzie posiadał stosowne procedury dostępowe przewidziane dla PUESC oraz umożliwiał podmiotom obowiązanym zarządzanie użytkownikami poprzez nadanie wskazanym osobom roli administratora i następnie nadawanie przez niego uprawnień dla poszczególnych użytkowników.