Okazjonalne udzielenie pożyczki przez podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie, może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT co z kolei oznacza, że pożyczka nie będzie również podlegać PCC.

Jest to korzystna zmiana dotychczasowej linii interpretacyjnej Dyrektora KIS. Sprawa o tyle ciekawa, że do niedawna Dyrektor KIS oraz sądy administracyjne praktycznie jednolicie prezentowały stanowisko zgodnie z którym jeśli w zakresie działalności gospodarczej pożyczkodawcy nie mieściło się udzielanie pożyczek to tym samym pożyczka, choć udzielona ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym podatnika, prowadzonym dla prowadzonej działalności gospodarczej, udzielona była okazjonalnie, a nie w ramach prowadzonej przez pożyczkodawcę działalności gospodarczej to wówczas uznawano, że pożyczka nie została udzielona przez podmiot działający przy tej czynności jako podatnik podatku od towarów i usług. Przykładowo wyrok NSA z NSA z 31 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 13/16. Takie stanowisko powodowało, że jeśli pożyczkobiorca nie mógł skorzystać ze zwolnienia od PCC dla pożyczek udzielanych przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej (art. 9 pkt 10 lit. i ustawy o PCC) to wówczas był on zobowiązany do zapłaty PCC.

Z kolei w najnowszych interpretacjach stanowisko Dyrektora KIS uległo zmianie na korzyść podatnika. Dyrektor KIS uznał bowiem, że umowa pożyczki jest zwolniona z VAT i to niezależnie od tego czy udzielenie pożyczek jest podstawową działalnością podatnika czy też nie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 17 maja 2021 r., sygn. 0114-KDIP4-3.4012.80.2021.2.JJ - link do interpretacji.
(…) czynność polegająca na udzieleniu oprocentowanej pożyczki, spełnia przesłanki uznania tej czynności za podlegającą opodatkowaniu. Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług, spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy. Udzielenie pożyczki przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług. Udzielenie pożyczki stanowi świadczenie na rzecz pożyczkobiorcy, polegające na udostępnieniu środków finansowych na wskazany w umowie okres czasu.
(…)
czynność udzielenia przez Wnioskodawcę pożyczki na rzecz wspólnika, jako odpłatne świadczenie usługi zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednak z uwagi na fakt, że powyższa usługa mieści się w zakresie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy – korzysta ze zwolnienia z od podatku od towarów i usług na podstawie ww. przepisu.