Układ Warszawski formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii Związkowi Radzieckiemu. Obecnie Komunikat bukareszteński z 2012 r. podtrzymuje deklaracje ministrów o potrzebie dalszego rozwijania współpracy krajowych systemów szkolnictwa wyższego oraz EOSW w zgodzie z polityką edukacyjną i naukową Unii Europejskiej.

Grupa Gumułka została wyznaczona audytorem projektu „Pursuing the Goals of the Bucharest Communique in Poland”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Erasmus+.