Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 14.05.2019 r., opublikowany na RCL w dniu 16.05.2019r.); dalej także - „Projekt”.

Projekt zakłada wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2174 z późn. zm.); dalej - „ustawa o VAT”, polegających na zastąpieniu tzw. odwrotnego obciążenia i odpowiedzialności solidarnej obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności (MPP).

Obligatoryjna forma MPP będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej (czyli obejmie towary i usługi wymienione obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14). Dodatkowo proponuje się objąć obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności także transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria. Towary i usługi, do których znajdzie zastosowanie obowiązkowy MPP wymienione zostaną w nowododanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zostały objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje opiewające na kwoty poniżej 15 000 zł podlegałyby natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach. Zatem część transakcji (te poniżej 15 000 zł) objętych obecnie odwrotnym obciążeniem nie zostanie objęta obowiązkiem rozliczania w mechanizmie podzielonej płatności. W zakresie takich transakcji nabywca może jednak zastosować mechanizm podzielonej płatności za zasadzie dobrowolności.

Projekt zawiera również pewne ułatwienia w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, które będą miały zastosowanie zarówno do obligatoryjnej jak i dobrowolnej formy MPP.

Projekt zakłada, iż znowelizowane przepisy (z wyjątkami dotyczącymi rozliczeń w zakresie podatków dochodowych) wejdą w życie z dniem 1 września 2019 r.

Z tego też względu należy już teraz zaplanować i podjąć działania dostosowawcze.

Link do Projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321754