Dochody podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych - przewiduje projekt ustawy opublikowany w dniu 11 czerwca 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt z dnia 10 czerwca 2019 r.).

Przewiduje on wprowadzenie nowego zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Będzie ono wynikać z projektowanego pkt 148 w ust. 1 artykułu 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim wolne od podatku dochodowego będą “przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracyoraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.”

Limit zwolnienia odpowiada zatem górnej granicy obecnego pierwszego przedziału skali podatkowej. Przy czym, w odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 35 636,67 zł (5/12 z 85 528 zł = 35 636,67 zł).

Przepis przewidujący zwolnienie ma wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r. wraz z możliwością jego zastosowania już w odniesieniu do dochodów uzyskanych od tego dnia. Po raz pierwszy limit w maksymalnej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Co także istotne, mimo wskazanego zwolnienia podatkowego, przychody te będą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.