Na przełomie kwietnia oraz maja 2019 r. pojawiły się interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące zwolnienia podatkowego dla dochodu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, w których organ interpretacyjny zmienił dotychczasowe, korzystne dla podatników stanowisko.

Zgodnie z nowymi interpretacjami, zwolnieniem może zostać objęty jedynie dochód z nowej inwestycji, a nie jak do tej pory uważano - cały dochód z działalności objętej decyzją o wsparciu. Celem omawianej regulacji jest bowiem stymulowanie nowych inwestycji w Polsce.

Jak bowiem czytamy m.in. w interpretacji z dnia 22 maja 2019 r. (0111-KDIB1-3.4010.113.2019.1.APO), „...zważywszy na cel udzielania wsparcia - analogiczny do zastosowanego w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych - to treść art. 3 ustawy o WNI, odnosi się do wsparcia (w postaci zwolnienia), które udzielane jest na realizację nowej inwestycji. Oznacza to, że jedynie dochody uzyskane w związku z realizacją nowej inwestycji podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, a decyzja o wsparciu jedynie umożliwia stosowanie tego zwolnienia. W konsekwencji, brak jest możliwości stosowania zwolnienia podatkowego w stosunku do innych dochodów uzyskiwanych z pozostałej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy rodzaj prowadzonej działalności jest zbieżny z określonym w zezwoleniu/decyzji o wsparciu albo czy nowa inwestycja realizowana jest na tym samym terenie”.

Ze zwolnienia można korzystać wyłącznie w czasie obowiązywania decyzji o wsparciu. Niniejsza decyzja jest wydawana na 10,12 lub 15 lat, w zależności od jej lokalizacji. Nowe, niekorzystne dla podatników stanowisko może spowodować, iż przedsiębiorcy nie zdążą w pełni wykorzystać przyznanej im wysokości zwolnienia z CIT. Dotychczas ze zwolnień mogły korzystać zarówno firmy, które budowały zakład od zera (typu greenfield), jak i firmy, które dokonywały reinwestycji, a więc rozbudowy obecnych zakładów (typu brownfield). Zaistniała zmiana może zwłaszcza niekorzystnie oddziaływać dla tych drugich.

Zgodnie z interpretacjami wydawanymi do kwietnia bieżącego roku, cały dochód z działalności strefowej był objęty preferencją. Skutkiem przyjętego rozwiązania było osiąganie dochodu zwolnionego z opodatkowania już w momencie poniesienia pierwszego wydatku po uzyskaniu decyzji o wsparciu. Natomiast nowe stanowisko powoduje, iż dochód zwolniony z opodatkowania przedsiębiorca osiągnie dopiero po zakończeniu inwestycji. Może to spowodować, że w niektórych sytuacjach czas na skorzystanie z przyznanego poziomu zwolnienia okaże się niewystarczający.