Rada Ministrów przyjęła w dniu 6 czerwca 2019r. projekt ustawy o zmianie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje połączenie deklaracji dla podatku od towarów i usług z jednolitymi plikami kontrolnymi JPK_VAT.

Nowy rozbudowany plik JPK_VAT będziezbiorczym dokumentem elektronicznym obejmującym dane zawarte w tradycyjnej ewidencji VAT i obecnie przesyłanej w formie elektronicznej deklaracji VAT ( VAT-7 i VAT-7K). Wprowadzenie nowych rozwiązańspowoduje zmniejszenie obciążeń podatników—zlikwidowany zostanie obowiązek odrębnego przesyłaniadwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, podatnicy będą składać do urzędu skarbowego tylko jeden dokument elektroniczny w formie nowego pliku JPK_VAT.

Dodatkowo zlikwidowany zostanie obowiązek dołączania załączników wymaganych przy obecnych deklaracjach, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT. Nie będzie również dodatkowych wniosków występujących w tradycyjnych deklaracjach jako odrębne dokumenty. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w nowym pliku JPK_VAT. Zlikwidowany zostanie również obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (deklaracja VAT-27). Dane znajdujące się w deklaracji VAT-27 zostaną uwzględnione w nowym pliku JPK_VAT. Likwidacji nie ulegnie natomiast obowiązek składania informacji podsumowujących VAT-UE.

Nowy plik JPK_VAT będzie przesyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT. Oznacza to, że podatnicy rozliczający się kwartalnie będą mieli obowiązek przesyłać do urzędu skarbowego za każdy miesiąc kwartału  ewidencję VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy, natomiast za trzeci miesiąc danego kwartału będą musieli przekazywać ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT. Oznacza to, że przez pierwsze dwa miesiące u podatników rozliczających się kwartalnie plik będzie zawierał wyłącznie dane wynikające z ewidencji VAT, natomiast część deklaracyjna nowego pliku JPK_VAT będzie „zerowa”. Dopiero w ostatnim miesiącu kwartału dane wynikające z deklaracji VAT będą uwzględniane w pliku.

Minister Finansów w drodze rozporządzenia określi szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w ewidencji VAT jak również wzór dokumentu elektronicznego JPK_VAT, który zostanie umieszczony na ePUAP. Minister Finansów przygotuje również instrukcję wypełniania nowego pliku JPK_VAT.

Nowe przepisy wprowadzane będą stopniowo—od 1 stycznia 2020r. plik JPK_VAT w nowej zmienionej wersji będę miały obowiązek składać wyłącznie największe firmy (tj. zatrudniające ponad 250 osób i mające obroty przekraczające 50 mln euro albo zatrudniające ponad 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro). W stosunku do pozostałych czynnych podatników VAT obowiązek ten powstanie dopiero od 1 lipca 2020 r., chyba, że dobrowolnie zdecydują się o wcześniejszym złożeniu pliku JPK_VAT w nowej wersji w takiej sytuacji nie będą jednak mieli możliwości powrotu do rozliczenia w starej formie: odrębnie przesyłać ewidencję VAT w formie pliku JPK_VAT i deklarację VAT.