Z dniem 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na jej podstawie z podatku dochodowego zostały zwolnione przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zleceń, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 złotych.

O możliwości skorzystania z nowej ulgi decyduje wiek podatnika oraz wysokość osiąganych przychodów.

W kryterium dotyczącym wieku uwzględniona zostaje pełna data urodzenia. Wiek podatnika ustalany jest na moment uzyskania przychodu. Bierzemy więc pod uwagę datę uzyskania przychodu, a nie dzień zawarcia umowy czy wykonywania pracy.

Drugie kryterium stanowi wysokość przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym z wymienionych tytułów. Jednakże próg 85 528 złotych będzie miał zastosowanie dopiero w odniesieniu do przychodów osiąganych od 1 stycznia 2020 roku.

Roczny limit obowiązuje niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby płatników.

Ze względu na to, iż ustawa zaczyna obowiązywać w trakcie roku, wprowadzono przepisy przejściowe. W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. limit zwolnienia od podatku dochodowego wynosi bowiem 35 636,67 złotych.

Co do zasady przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów osiąganych w 2019 r. nie stosuje się zerowego PIT-u, a zwolnienie będzie można wykorzystać w zeznaniu rocznym za 2019 rok. Podatnik może jednakże złożyć płatnikowi pisemne oświadczenie, iż uzyskane przez niego przychody z umów o pracę czy zlecenia otrzymane od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. będą w całości podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego. W takim wypadku, płatnik nie będzie pobierał zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiąca, w którym otrzymał takie oświadczenie.