Od 1 września 2019r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulegną przepisy dotyczące wyrejestrowania podatników VAT.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT przyspieszony zostanie proces wykreślania podatników z rejestru podatników VAT. Podatnicy VAT czynni zobowiązani do składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K zostaną wykreśleni z urzędu, gdy nie złożą deklaracji VAT za 3 kolejne miesiące- w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie, lub za 1 kwartał – w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie. Należy podkreślić, że brak aktywności gospodarczej podatnika VAT czynnego również nie zwalnia go z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

Kolejna zmiana dotyczy przywracania rejestracji VAT podmiotu wykreślonego z rejestru podatników VAT. Od 1 września Naczelnik urzędu skarbowego przywróci zarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego wyłącznie, jeżeli wniosek podmiotu wykreślonego z rejestru VAT zostanie złożony w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia go z rejestru. Ponadto z nowych przepisów wynika, że przywrócenie jest również możliwe w przypadku podatników składających „zerowe” deklaracje. Podmioty wykreślone z rejestru VAT do chwili przywrócenia nie będą widnieli jako podatnicy VAT.