Podatnicy VAT powinny przygotować się na kolejne zmiany. Obecnie trwają bowiem prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (projekt z 07.10.2019 r.).

Konieczność wprowadzenia zmian w ustawie o VAT wynika z obowiązku implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskim.
Projekt ustawy przewiduje ponadto dostosowanie przepisów ustawy o VAT do zmian wynikających z rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.
Wskazane wyżej akty prawne zmieniające funkcjonują łącznie pod nazwą tzw. pakietu Quick Fixes.

Obowiązek implementacji dyrektywy 2018/1910 do krajowego porządku prawnego upływa z dniem 1 stycznia 2020 r., natomiast rozporządzenie wykonawcze 2018/1912 stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

W zakresie implementacji dyrektywy 2018/1910 projektowana ustawa wprowadzać ma zmiany w niżej wymienionych obszarach:
1) wprowadzenie procedury magazynu typu call-off stock w handlu transgranicznym
2) transakcje łańcuchowe
3) wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów – zmiana przesłanek materialnych uprawniających do zastosowania zwolnienia (stawki 0%) z prawem do odliczenia.

Natomiast, rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 wprowadza od 1 stycznia 2020r. zmiany w zakresie dowodów (dokumentów) wymaganych do zastosowania zwolnienia (stawki 0%) do WDT.

Dodatkowo projekt ustawy realizuje również wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie C-307/16 Stanisław Pieńkowski.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322050/katalog/12601974#12601974