Rada Ministrów przyjęła Program Konwergencji. Aktualizacja 2019, którego poszczególne rozwiązania powinny zostać wdrożone w projektach aktów normatywnych opracowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2019.645 t.j. z dnia 2019.04.08) osoba ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;

2) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

Zmianom mają ulec wspomniane powyżej tzw. okresy wyczekiwania, po których upływie ubezpieczony nabywa uprawnienie – w praktyce wyznacza je okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę bądź też objęcia dobrowolną składką chorobową. Planowane jest przedłużenie do 90 dni – odpowiednio dla ubezpieczonych obowiązkowo oraz do 180 dni - dla ubezpieczonych fakultatywnie.

Odpowiednio wydłużone okresy wyczekiwania mają także mieć zastosowanie w przypadku nabywania uprawnień do zasiłku macierzyńskiego (art. 29 ust. 1) oraz opiekuńczego (art. 32 ust. 1) – w obecnej regulacji tzw. okres wyczekiwania nie został w żaden sposób określony, przez co uprawnienia te mogą zostać wykorzystywane od pierwszego dnia zatrudnienia.