Jak podaje portal www.biznes.gov.pl podatnicy mają możliwość złożenia wniosku o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej. Wniosek można złożyć między innymi wybierając usługę online (potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny). Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej to ulga polegająca na zwolnieniu z obowiązku zapłaty istniejących zaległości podatkowych podatnika. Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej jest uznaniowa - to urząd decyduje, czy przyzna ci zwolnienie z obowiązku zapłaty zaległego podatku. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, urząd może umorzyć zaległość podatkową, lub udzielić ulgi:

1) która nie stanowi pomocy publicznej, czyli gdy pomoc udzielona przez państwo nie zakłóca lub nie grozi zakłóceniem konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi UE. Taki charakter może mieć ulga dla przedsiębiorcy, który działa wyłącznie na rynku lokalnym.

2) która stanowi pomoc publiczną, czyli wpływa na zakłócenie wymiany handlowej, (np. ulgi dla eksporterów), ale udzielona została:​

  • w celu naprawienia szkód po klęskach żywiołowych lub innych poważnych zdarzeniach,    w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,

  • w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego, podejmowanego w interesie europejskim,

  • w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,

  • jako rekompensata za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym,

  • na szkolenia,

  • na zatrudnienie,

  • na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

  • na restrukturyzację,

  • na ochronę środowiska,

  • jako pomoc regionalną oraz inną pomoc publiczną (dopuszczalną w ramach przepisów unijnych).

3) która jest pomocą de minimis - ulga nie stanowi pomocy publicznej, ponieważ jej wysokość mieści się w limicie, który dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200 000 euro w ciągu 3 lat podatkowych, a dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów w kwocie nie większej niż 100 000 euro w ciągu trzech lat podatkowych).