Epidemia COVID-19 wywołana wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) niesie za sobą także negatywne ekonomiczne skutki dla nas wszystkich. W celu przeciwdziałania tej sytuacji, trwają obecnie prace nad uchwaleniem specustawy zawierającej pakiet pomocowy dla przedsiębiorców.

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt z 21.03.2020 r.) przewiduje w szczególności następujące rozwiązania:

Wybrane formy (instrumenty) wsparcia

 

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

 

Uelastycznienie zasad ustalania czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia 

 

Zniesienie opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zaległości na raty (w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu państwa) oraz składek ZUS

 

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od pożyczek (zaciągniętych do 31 sierpnia 2020 r.)

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Rady gmin będą uprawnione do uchwalenia zwolnień od podatku dla określonych grup przedsiębiorców, u których pogorszyła się płynność finansowa w związku z koronawirusem.

 

Zwolnienia w CIT (PIT) dla wsparcia gwarancyjnego i dopłat do kredytów i oprocentowania kredytów przyznawanych na podstawie specustawy

 

Rozliczenie strat podatkowych

Straty podatkowe poniesione z powodu koronawirusa w 2020 r. będzie można odliczyć już od dochodów za 2019 r. (poprzez korektę zeznania za 2019 r. dokonaną w 2021 r.)

 

Rezygnacja z zaliczek uproszczonych na CIT (PIT) w trakcie roku podatkowego dla małych podatników

 

Rezygnacja z ulgi na złe długi po stronie dłużnika (w 2020 r.)

 

Projekt zakłada także przesunięcie terminów płatności wybranych podatków oraz wprowadzenia innych wybranych zmian prawnych i obowiązków (por. poniższa tabela).

Obszary / terminy Obecnie Wg planowanych zmian
Zapłata zaliczek na PIT przez pracodawców i zleceniodawców za marzec i kwiecień 2020 do 20 kwietnia 2020 – za marzec
do 20 maja 2020 – za kwiecień
do 1 czerwca 2020
Zapłata „minimalnego podatku dochodowego” od przychodów z budynków (CIT i PIT) do 20 kwietnia 2020 – za marzec
do 20 maja 2020 – za kwiecień
do 20 czerwca 2020– za maj
do 20 lipca 2020
Raty podatku od nieruchomości do 15 kwietnia
do 15 maja
do 15 czerwca
Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, będzie mógł przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 - nie dłużej niż do 30 września 2020
Zapłata podatku od sprzedaży detalicznej od 1 lipca 2020 od 1 stycznia 2021
Nowy JPK_VAT (JPK_V7) dla dużych podatników od 1 kwietnia 2020 od 1 lipca 2020
Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia 2020 od 1 lipca 2020
Zawiadomienie o płatności na rachunek spoza „białej listy” 3 dni od dnia zlecenia przelewu 14 dni od dnia zlecenia przelewu (w okresie obowiązywania stanu epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19)
Zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) do 13 kwietnia 2020 do 13 lipca 2020
Raportowanie schematów podatkowych (innych niż transgraniczne) W okresie od 31 marca do 30 czerwca 2020 r. terminy na raportowanie nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu (terminy te biegną dalej od 1 lipca 2020 r.)

Służymy Państwu pomocą w weryfikacji spełnienia przesłanek do objęcia wsparciem w poszczególnych obszarach, jak też na etapie wnioskowania o przyznanie dofinansowania i wdrożenia instrumentów pomocowych.

Na wejście w życie projektowanych zmian przyjdzie nam poczekać zapewne do kwietnia. Warto zatem wskazać, iż niezależenie od powyższych preferencji, już teraz na ogólnych zasadach przysługuje Państwu prawo do wnioskowania m.in. o odroczenie terminu płatności podatków, składek ZUS oraz innych należności publicznoprawnych. Służymy Państwu wsparciem także i w tym zakresie.