Ministerstwo Finansów jest w trakcie przygotowywania rozporządzenia umożliwiającego przedsiębiorcom niektórych branż stosować kasy w postaci oprogramowania, z których można korzystać np. za pomoc tabletu czy smartfona.

Wirtualne kasy stanowią alternatywę dla standardowych kas rejestrujących, ich wprowadzeniema przyczynić się do zmniejszenia kosztów wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży oraz usprawnienia procesu rejestracji i kontroli sprzedaży detalicznej w czasie rzeczywistym. Planowane rozwiązanie ma również poszerzyć wachlarz narzędzi stosowanych do walki z tzw. szarą strefą, co przyczyni się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców Instrumenty mające na celu poprawę ściągalności podatku wykorzystując w tym celu kasy wirtualne stosowane są w takich krajach, jak: Słowacja, Czechy, Chorwacja i Austria. Ministerstwo zapewnia, że kasy wirtualne będą poddane przed wprowadzeniem do obrotu na rynku, procesowi certyfikacji, prowadzonemu przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, tak samo jak w przypadku pozostałych rodzajów kas rejestrujących.

Rozporządzenia stanowić ma wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2020 r. poz. 106), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, grupy podatników lub rodzaje czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. W tym wypadku jako podmioty wskazuje grupy podatników w branży transportowej – m. in. taksówkarzy, hotelarskiej, gastronomicznej oraz w zakresie sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.