Wejście w życie z dniem 16 maja 2020r. tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 daje możliwość skorzystania osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą (opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne) ze zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Zwolnienie takie będzie możliwe w sytuacji, gdy:

  • prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. oraz

  • przychód z prowadzonej działalności był wyższy niż 15 681 zł, tj.300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.oraz

  • dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7 000 zł.

Zwolnienie dotyczy opłacania należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek należy złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (wniosek RDZ).

Postawa prawna: ustawa z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV -2 tarcza 3.0 Dz.U. z 2020 r. poz. 875