Projekt Tarczy 4.0, czyli ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 przewiduje ułatwienia dla polskich płatników tzw. podatku u źródła w zakresie ważności certyfikatów rezydencji, które zostały wydane na czas nieokreślony.

Zgodnie z projektem w przypadku certyfikatu rezydencji wydanego na czas nieokreślony (niezawierającego wskazanego okresu ważności na jaki jest wydany), w odniesieniu, do którego okres kolejnych 12 miesięcy od daty jego wystawienia upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku ma możliwość uwzględnienia tego certyfikatu przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika będzie uważany za spełniony również w przypadku, gdy płatnik będzie posiadał certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Ponadto, dla celów podatkowych w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, dopuszczona zostanie możliwość potwierdzenia miejsca rezydencji podatnika kopią certyfikatu rezydencji, pod warunkiem, że informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Postawa prawna: ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druk sejmowy 382)