Opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) projekt rozporządzenia Ministra Finansów wymienia należności, które podatnik musi wpłacać na swój mikrorachunek.

Delegację do wydania tego rozporządzenia wprowadziła ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065), która weszła w życie 1 lipca 2020 r.

Dokładna lista zostanie określona w załączniku do rozporządzenia. Wykaz zostanie podzielony na trzy części według rodzajów podatków, tj. CIT, PIT i VAT. W każdej z tych części zostaną ujęte należności wynikające z określonych deklaracji lub zeznań.

Minister Finansów ma możliwość rozszerzania katalogu należności, które mogą trafić na mikrorachunek. Docelowo bowiem podatnik ma regulować wszystkie swoje podatki i niepodatkowe należności tylko przy jego użyciu.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336701/katalog/12704323#12704323