W dniu 5 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP (poz. 1343) opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe.

Rozporządzenie Ministra Finansów, które wchodzi w życie w dniu 20 sierpnia 2020 r., określa wzór rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (PIT-40A/11A). Wprowadzone zmiany są związane z przepisami ustawy z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1065).
Modyfikacje dotyczą przede wszystkim art. 34 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w ust. 7 dodano pkt 6. W konsekwencji doszło do wyłączenia obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy w przypadku podatników, u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego przez organ rentowy za ten rok. W nowym wzorze PIT-40A/11A odpowiednio uwzględniono te zmiany. W nowym wzorze PIT-40A/11A odpowiednio uwzględniono te zmiany.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000134301.pdf