Ustawa dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Jakkolwiek prace nad ustawą nadal trwają (po uchwaleniu przez Sejm ustawę przekazano do Senatu i Prezydenta), to jednak warto już teraz zwrócić uwagę czekają na wybranych podatników dodatkowe obowiązki.

Jeśli chodzi natomiast o istotę zmiany, to ww. obowiązek będzie wynikał z nowododanego do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych artykułu 27c.

Do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zobowiązani będą:

1) podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
2) podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w danym roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:
1)     informacje o stosowanych przez podatnika:
a)     procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
b)     dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
2)     informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,
3)     informacje o:
a)     transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
b)     planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,
4)     informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
a)     ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
b)     interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
c)     wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
d)     wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747),
5)     informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej
– z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Podatnik będzie musiał zamieszczać informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski, na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

W przypadku gdy podatnik nie posiada własnej strony internetowej, informację o realizowanej strategii podatkowej udostępnia w języku polskim na stronie internetowej podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

Na stronie internetowej dostępne mają być sporządzone i podane do publicznej wiadomości informacje o realizowanej strategii podatkowej za poszczególne lata.

Ponadto, w ww. terminie podatnik będzie zobowiązany przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika informację o adresie strony internetowej, na której opublikowano ww. informacje. Co też istotne, w przypadku niewykonania tego obowiązku, podatnik podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika, w drodze decyzji, w wysokości do 250 000 zł.

Planowane wejście w życie wskazanej ustawy w zakresie ww. regulacji to 1 stycznia 2021 r. Przy czym, nie wykluczone, że termin ten ulegnie jednak przesunięciu.

Służymy oczywiście Państwu pomocą w przygotowaniu lub też weryfikacji ww. informacji, aby zapewnić, iż zawiera ona wszystkie wymagane elementy.

Będziemy też Państwa informować o dalszym przebiegu prac nad ww. ustawą i ostatecznym kształcie oraz momencie wejścia w życie tych regulacji.

 

Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/642_u.htm