Wśród zmian w podatku dochodowym od osób prawnych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r. przewidziano także ograniczenia w zmianie stawek amortyzacyjnych.

Zmiany takie przewiduje ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz 2123; „ustawa nowelizująca”).

Mocą tej ustawy wprowadzony zostanie zakaz:

1) obniżania stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych (oraz wartości niematerialnych i prawnych) zawartym w załączniku nr 1 do ustawy o CIT

2) podwyższania stawek amortyzacyjnych dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu

wykorzystywanych przez podatników w działalności, z której dochody podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym - w okresie korzystania z takiego zwolnienia.

Wynikać będzie to z art. 16i ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Co istotne, zgodnie z przepisem przejściowym (art. 14 ustawy nowelizującej), ww. regulację stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po dniu 31 grudnia 2020 r.