Z dniem 1 stycznia 2021r. zwiększeniu uległ limit przychodów, który decyduje o możliwości stosowania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) obniżonej stawki w wysokości 9%

Zmiana ta wynika z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.2020 poz. 2123).

Zgodnie z nowymi przepisami, podatek wynosi 9 % podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych w odniesieniu do podatników, w przypadku których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Limit przychodów został zatem zwiększony  z 1,2 mln euro do 2 mln euro.