Zgodnie z tezą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2021 r. (sygn. akt I FSK 1703/20), obowiązki prawno-podatkowe wynikające z działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, tj. związane z raportowaniem tzw. schematów podatkowych, objęte są zakresem postępowania interpretacyjnego na podstawie art. 14b i nast. Ordynacji podatkowej.

W uzasadnieniu do przedmiotowego wyroku czytamy w szczególności, że:

- przepisy odnoszące się do obowiązku złożenia informacji o schemacie podatkowym, należy uznać za regulacje materialnoprawne, podlegające interpretacji przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS), oraz

- udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie MDR ma funkcję ochronną, przejawiającą się w braku możliwości wymierzenia sankcji na gruncie prawa karnego skarbowego.

Do tej pory podatnicy (i inne podmioty zobowiązane do raportowania) spotykali się z odmową wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie przepisów regulujących obowiązek informowania o schematach podatkowych określonych w Rozdziale 11a Ordynacji podatkowej. DKIS jako uzasadnienie podawał, że przepisy regulujące obowiązek informowania o schematach podatkowych nie dotyczą bezpośrednio kwestii związanych z powstaniem obowiązku podatkowego strony, jak i nie mają wpływu na wysokość jej zobowiązania podatkowego. DKIS odwoływał się do istoty interpretacji przepisów prawa podatkowego, której to celem jest potwierdzenia istnienia (bądź nie) uprawnień i obowiązków ze sfery prawa podatkowego. Ponadto stwierdzał brak podstaw do wydania interpretacji argumentując, że nie dotyczyłaby ona przepisów prawa materialnego. Wskazywał również, że nie spełniałaby funkcji ochronnej, o jakiej mowa w art. 14k Ordynacji podatkowej.

Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/97BF783314