Jedną z usług świadczonych przez ekspertów Grupy Gumułka jest oszacowanie wysokości poniesionej szkody majątkowej. Szkoda majątkowa powstaje w wyniku określonych zdarzeń lub działań, które ją powodują i z którymi łączy się obowiązek jej naprawienia.

Szkoda stanowi uszczerbek w stanie majątkowym poszkodowanego. Wynagrodzenie lub odszkodowanie za szkody majątkowe może obejmować:

  1. zadośćuczynienie za poniesione straty,

  2. rekompensatę za utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać gdyby nie wyrządzono mu szkody.

Utracone korzyści jako element szkody objęte są odpowiedzialnością odszkodowawczą na mocy art. 361 §2 kc obok strat rzeczywistych. Art. 361 §1 kc stanowi, iż zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechanie z którego szkoda wynikła. W §2 czytamy: w powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Przytoczony przepis wskazuje, że uszczerbek majątku może mieć dwojaki charakter – w pierwszym przypadku strata oznacza zmniejszenie majątku poszkodowanego, a w drugim powoduje, że poszkodowany nie powiększył swojego majątku, czego z dużym prawdopodobieństwem mógł się spodziewać.

Eksperci Grupy Gumułka posiadają doświadczenie w szacowaniu wysokości poniesionej straty majątkowej oraz utraconych korzyści potwierdzone realizacją tego rodzaju usług dla podmiotów publicznych i prywatnych.