Najważniejsze zmiany w JPK od 1 lipca 2021 r.

1. Paragony z NIP do 450 zł tzw. faktury uproszczone
Tak jak do tej pory również i od 1 lipca 2021 r. będzie możliwość zbiorczego ujmowania takich paragonów np. na podstawie zbiorczego dokumentu zawierającego sprzedaż z kas rejestrujących. Oznacza to, że mimo iż paragon z NIP do kwoty 450 zł jest traktowany jako faktura to nie będzie obowiązku wykazywania go odrębnie w ewidencji w odrębnej pozycji.

Do tej pory taka możliwość była do dnia 30 czerwca 2021 r., obecnie jest ona bezterminowo na stałe wpisana do rozporządzenia.

2. Możliwość zbiorczego wykazywania biletów jednorazowych za przejazdy autostradą oraz komunikacją zbiorową
Można wykazywać w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego wynikające z dokumentów za przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

3. Ulga na złe długi
W przypadku dokonywania korekt w ramach tzw. ulgi na złe długi po stronie podatku należnego w JPK należy dodatkowo wskazać datę upływu terminu płatności lub datę dokonania zapłaty. Zmiana ta ma charakter doprecyzowujący i pozwoli na weryfikację nieściągalności wierzytelności, która została uprawdopodobniona, bez konieczności przeprowadzania czynności kontrolnych lub czynności sprawdzających z udziałem podatnika, oraz znacznie ułatwi weryfikację ustawowej przesłanki zastosowania ulgi za tzw. „złe długi”, tj. upływ terminu płatności faktury.
Uwaga! Obowiązek ten wchodzi w życie dopiero od rozliczenia za styczeń 2022.

4. GTU 10 – budynki, budowle i grunty
Dookreślono, że oznaczenie „GTU 10” dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycie praw. Zmiana zapisu nastąpiła w związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi podatników jakie transakcje należy oznaczać GTU 10, np. czy oznaczenie to stosować również do leasingu finansowego budynku, budowli, gruntów, sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność, czy też sprzedaży lokalu mieszkalnego. W związku z tym, że zgodnie z ustawą o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym ww. czynności, zatem do faktury dokumentującej takie dostawy oznaczenie GTU 10 powinno być stosowane.

5. GTU 12 - Usługi o charakterze niematerialnym
Doprecyzowano co należy rozumieć pod pojęciem usług o charakterze niematerialnym, są to wyłącznie usługi:
- doradcze, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19),
- w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2),
- prawne (PKWiU 69.1),
- zarządcze (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1),
- firm centralnych (PKWiU 70.1),
- marketingowe lub reklamowe (PKWiU 73.1),
- badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2),
- w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72),
- w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5).

Do 30 czerwca 2021 r. w rozporządzeniu nie było definicji, a jedyne wskazówki znajdowały się na rządowej stronie w sekcji „Pytania i odpowiedzi” co niestety nie było źródłem prawa, od 1 lipca 2021 r. uległo to zmianie.

6. Dokumenty „RO” i „WEW” bez oznaczeń GTU
Dowody sprzedaży oznaczone jako „RO” lub „WEW” nie muszą być dodatkowo oznaczane kodami GTU.

7. Dokumenty „RO” bez oznaczeń symboli procedur
Wprowadzono rozwiązanie, aby dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie były oznaczane symbolami procedur, o których mowa w § 10 ust. 4 rozporządzenia.

8. Likwidacja oznaczenia MPP
Został zniesiony obowiązek oznaczania transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności.

9. Ograniczenie w stosowaniu oznaczenia "TP"
Oznaczenia „TP” nie stosuje się w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

10. Likwidacja oznaczeń „SW” oraz „EE”
Na skutek zmian w VAT dot. tzw. pakietu e-commerce oznaczenia „SW” oraz „EE” zostały zastąpione jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”.

11. „WSTO_EE” i "IED" – nowe oznaczenia
Na skutek zmian w VAT dot. tzw. pakietu e-commerce wprowadzono nowe oznaczenia:

- „WSTO_EE”, które powinno być stosowane w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

- "IED", które powinno być stosowane w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju

Uwaga! Obowiązek w zakresie oznaczenia „IED” wchodzi w życie dopiero od rozliczenia za styczeń 2022.

12. Korekta in minus podatku naliczonego na podstawie dokumentu wewnętrznego „WEW”
W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości dotyczących wykazywania w ewidencji zakupu korekt in-minus wprowadzono rozwiązanie na podstawie którego zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, może być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW” jeśli nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie, do dnia terminu na złożenie JPK.UWAGA! Przepisy przejściowe
W rozliczeniach za miesiące od lipca do grudnia 2021 r. w JPK wykazuje się oznaczenie „EE” dotyczące:
1) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;
2) świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Natomiast do rozliczenia za czerwiec 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie zmieniające zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 30 czerwca 2021 r. pod pozycją 1179 - link do rozporządzenia zmieniającego.