Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w przypadku świadczeń pracowniczych dofinansowanych przez zakład pracy podstawą opodatkowania podatkiem VAT będzie ich wartość rynkowa, niezależnie od kwot, jakie płacą pracownicy za świadczenia.

Zdaniem NSA w takiej sytuacji nie znajdzie zastosowania zasada ogólna wyrażona w art. 29a, z kolei właściwym będzie art. 32 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania ze stosunku pracy organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że powiązania te miały wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. NSA uznał, że oczywistym jest, że powiązania istniejące pomiędzy pracownikami a spółką miały wpływ na ceny świadczeń, które nie były rynkowe.

Źródło: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 sierpnia 2021r., sygn. akt I FSK 230/18 - link do pełnej treści wyroku