Jako przeznaczone na cele mieszkaniowe można uznać wydatki na remont części i urządzeń wspólnych budynku, których współwłaścicielem jest podatnik.

Zgodnie ze stanowiskiem NSA nie ma uzasadnionych podstaw, aby uznać, że na gruncie treści samego art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT wydatki na remont lokalu mogłyby być uważane za "wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe", a wydatki na nieruchomość wspólną już nie. Skoro korzystanie z samych lokali mieszkalnych jest niemożliwe bez korzystania przez właścicieli tych lokali ze stanowiącej ich konieczną współwłasność nieruchomości wspólnej, to podział taki byłby całkowicie sztuczny i nieuzasadniony. Wydatki na remont nieruchomości wspólnej poniesione przez właścicieli lokali jako jej współwłaścicieli musiałyby być wówczas uważane za realizację innych celów, niż własne (tychże współwłaścicieli), cele mieszkaniowe - ku czemu nie ma podstaw.

Wyroki NSA z dnia 14 lipca 2021r. o sygn. II FSK 3682/18 oraz II FSK 3736/18.