NSA wydał uchwałę, zgodnie z którą obiekty budowlane, spełniające definicję budowli stosownie do art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości jak budynek.

Sprawa rozstrzygana przez Naczelny Sąd Administracyjny dotyczyła spółki, która prowadziła spór z urzędem skarbowym o sposób opodatkowania silosów do przechowywania klinkieru.

Zdaniem NSA zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie można uznać za budowlę obiektu, który spełnia definicję budynku, czyli jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Źródło: Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2021r., sygn. akt III FPS 1/21.