Dyrektor KIS wskazał, że przekazanie bonów podarunkowych, które nie są elementem wynagrodzenia, do zapłaty którego zobowiązany jest Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy o pracę, a więc nie stanowią dla pracowników dodatkowej gratyfikacji/wynagrodzenia za wykonywaną pracę a jest to dobrowolne świadczenie ze strony Wnioskodawcy (do którego nie jest zobowiązany na podstawie zapisów umownych), podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a zatem na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że zamierza „obdarować” swoich pracowników z okazji wydarzenia wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego (otwarcia przez Klienta Wnioskodawcy kolejnego sklepu, które sprawi, że łącznie Klient będzie posiadał ich „okrągłą” liczbę) bonami podarunkowymi, którymi będzie można rozliczyć zakup znajdujących się w asortymencie Klienta towarów o wartości nieprzekraczającej ustalonej kwoty, a których przekazanie nie będzie zależeć od osiąganych w pracy wyników, ocen rocznych, czy wskaźników absencji, nie będzie również wiązało się z jakimkolwiek świadczeniem wzajemnym ze strony pracownika (nie będzie on do takowego zobowiązany, ani nie będzie ono przedmiotem żadnych oczekiwań ze strony Wnioskodawcy), a przekazanie pracownikom wymienialnych na towary bonów będzie wynikało jedynie z dobrej woli Wnioskodawcy, nie zaś z jakichkolwiek, mających w szczególności źródło w obowiązujących u Wnioskodawcy regulaminach, ciążących na nim obowiązków, to w konsekwencji otrzymywanie przez pracowników ww. bonów podarunkowych podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja Indywidualna DKIS z dn. 23.09.2021r. Sygn. 0112-KDIL2-1.4011.647.2021.1.MKA