W dniu 7 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1437).

Jako że niedawna nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła nowy rodzaj podatnika, jakim będzie grupa VAT, a ustawa ta VAT nakłada na przedstawiciela grupy VAT obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, wraz z umową o utworzeniu grupy VAT w celu umożliwienia jej rejestracji jako podatnika VAT, zasadne było zaktualizowanie wzoru zgłoszenia VAT-R o pole umożliwiające oznaczenie, że podatnik jest grupą VAT.

Mocą rozporządzenia dokonano zatem aktualizacji wzoru zgłoszenia poprzez dodanie pól 41-45 umożliwiających wskazanie w formularzu opcji wyboru opodatkowania oraz okresu (miesiąc bądź kwartał), od którego wybiera się stosowanie tej opcji. Analogiczna możliwość została przewidziana dla sytuacji powrotu do stosowania zwolnienia z VAT tych usług (art. 43 ust. 23 i 24 ustawy o VAT). Ponadto w celu ułatwienia wypełniania swoich obowiązków przez osoby nieposługujące się językiem polskim zmianą objęty został również język wzoru zgłoszenia VAT-R. W tym zakresie w nowym wzorze formularz będzie zawierał dodatkowo tłumaczenie na język angielski. Rozwiązanie to będzie stanowiło znaczące ułatwienie zwłaszcza dla podmiotów zagranicznych rejestrujących się w Polsce jako podatnicy VAT.

Art. 43 ust. 22-24 ustawy o VAT umożliwia podatnikom zrezygnowanie ze zwolnienia (wybór opodatkowania) usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38-41 tej ustawy. Warunkiem stosowania opodatkowania usług finansowych jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania tych usług. W celu ułatwienia podatnikom skorzystania z powyższej opcji, wprowadza się również możliwość wyboru tej opcji poprzez aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego. Powyższe spowoduje, iż wyboru będzie można dokonać również w sposób elektroniczny poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu VAT-R, co istotnie przyspieszy i uprości korzystanie przez zainteresowane podmioty z tej preferencji podatkowej.

Zmiana wejdzie w życie z dniem 22 lipca 2022 r.