W interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2022 r. (0111-KDIB3-3.4013.138.2022.1.MK) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w przypadku dokonywania czynności stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym przez poszczególne jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta, podatnikiem podatku akcyzowego jest Miasto.

Jak zauważył organ interpretacyjny, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. sygn. C-276/14, art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie.

Gminne jednostki budżetowe, które wykonują działalność gospodarczą powierzoną im w imieniu i na rachunek gminy, które nie odpowiadają za szkody spowodowane tą działalnością, ponieważ odpowiedzialność tę ponosi wyłącznie owa gmina, i które nie ponoszą ryzyka gospodarczego związanego z rzeczoną działalnością, ponieważ nie dysponują własnym majątkiem, nie osiągają własnych dochodów i nie ponoszą kosztów dotyczących takiej działalności, bowiem uzyskane dochody są wpłacane do budżetu gminy, a wydatki są pokrywane bezpośrednio z budżetu owej gminy, nie spełniają kryterium samodzielności, w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112 a zatem nie mogą zostać uznane za podatnika.

Choć powyższe orzeczenie TSUE jak i ustawa centralizacyjna zasadniczo odwołują się do podatku od towarów i usług, to zdaniem Organu ma to także przełożenie na grunt ustawy o podatku akcyzowym.

Zaznaczyć bowiem należy, że całość rozliczeń, w tym w związku z nabywaniem m.in. wyrobów akcyzowych powinna spoczywać na jednostkach samorządu terytorialnego, a tym samym rozliczeń należy dokonywać przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, a nie przez jej jednostkę organizacyjną lub samorządowy zakład budżetowy.

Nabywając zatem m.in. wyroby akcyzowe, w fakturach VAT za zakup tych wyrobów jako zamawiającego i nabywcę winno wykazywać się jednostkę samorządu terytorialnego wraz z jej numerem NIP.