W dniu 25 października 2022 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowana została ustawa z dnia 7 października 2022r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180).

Przewiduje ona m.in. zmiany w ustawie o podatku akcyzowym polegające na przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2022 r. stosowania:

1) zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym;

2) obniżonej stawki akcyzy na energię elektryczną,tj. 4,60 zł za megawatogodzinę (MWh);

3) obniżonych stawek akcyzy dla wybranych wyrobów energetycznych, tj:

a) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach(1413 zł/1000 litrów),

b) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach (1104 zł/1000 litrów);

c) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN (1104 zł/1000 litrów);

d) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych - gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901 – skroplonych (387 zł/1000 kilogramów);

e) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi (97 zł/1000 litrów);

f) olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39 z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi (97 zł/1000 litrów);

g) pozostałych paliw opałowych w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny (97 zł/1000 litrów).

Mocą wskazanej powyżej ustawy nowelizującej dokonano także zmian w ustawie o podatku od towarów i usług („ustawie o VAT”).

Zmiany dotyczące art. 146da w ust. 1, art. 146db oraz w art. 146dc ustawy o VAT sprowadzają się do przedłużenia do 31 grudnia 2022 r. obowiązywania obniżonych stawek VAT na wybrane towary, tj.:

1) stawki 0% na:

a) towary spożywcze wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, inne niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi

związane z wyżywieniem (PKWiU 56),

b) środki poprawiające właściwości gleby, stymulatorów

wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2021 r. poz. 76), z wyłączeniem podłoży mineralnych,

c) nawozy i środki ochrony roślin, zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy,

d) ziemię ogrodniczą wymienioną w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy,

e) gaz ziemny (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00)

2) stawki 5% na:

a) energię elektryczną (CN 2716 00 00),

b) energię cieplną

3) stawki 8% na:

a) benzyny silnikowe (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,

b) oleje napędowe (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,

c) biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych - bez względu na kod CN,

d) przeznaczone do napędu silników spalinowych gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowe węglowodory alifatyczne (CN 2901), skroplone

Zmiany te wejdą w życie z dniem 31 października 2022r.

Link do ustawy