Ustawa z dnia 7 października 2022r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180) wprowadza również nowe zasady kształtowania stawek VAT od roku 2023.

Ustawa ta przewiduje bowiem:

1) stosowanie dotychczasowego mechanizmu powiązania podwyższonych o 1 punkt procentowy stawek VAT (tj. 23%, 8%, 7% i 4%) ze stanem finansów publicznych nie dłużej niż do końca 2022 r. (zmiana w art. 146aa ust. 1a ustawy o VAT);

2)  utrzymanie w roku 2023 podwyższonych o 1 punkt procentowy stawek VAT, tj. 23%, 8%, 7% i 4% (nową podstawą prawną będzie tu art. 146ea ustawy o VAT);

3) wprowadzenie od 2024 r. nowego mechanizmu, w oparciu o który przedłużony zostanie okres obowiązywania podwyższonych o 1 punkt procentowy stawek VAT,tj. 23%, 8%, 7% i 4% (art. 146ef). Mechanizm ten skorelowany będzie z poziomem wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie przewidziano także delegacje dla Ministra właściwego do spraw finansów publicznych do obniżania, w drodze rozporządzenia, stawek VAT w roku 2023 i w latach kolejnych.

Zmiany te wejdą w życie z dniem 30  października 2022r.