Ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zwana Polskim Ładem 3.0 wprowadza szereg zmian dla podatników CIT. Co istotne, ustawodawca zdecydował się wprowadzić część zmian już z dniem 26 października 2022 r. Z kolei pozostałe wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

Wśród najważniejszych zmiany wchodzących w życie 26.10.2022 r. wskazać należy na:

1) Zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego

Ustawodawca zdecydował się doprecyzować przepisy dotyczące limitu kosztów finansowania dłużnego wskazanego w art. 15c ust 1 ustawy o CIT. Wprowadzona regulacja wskazuje, że limitem odliczenia kosztów finansowania dłużnego jest kwota 3 mln zł lub kwota 30% EBIDA, z treści nowelizacji wynika, iż limit stanowić będzie wyższa z dwóch wskazanych kwot. Zmianę tę stosuje się z mocą wsteczną do kosztów finansowania dłużnego poniesionych od 1 stycznia 2022 r.

Wprowadzone zmiany ograniczają zakres stosowania wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego. Obecnie wyłączenie nie ma zastosowanie również do kosztów finansowania dłużnego:

- uzyskanego przez podatnika innego niż spółka albo spółka niebędąca osobą prawną w części, w jakiej zostało ono przeznaczone na transakcje kapitałowe,

- na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem, w tym na nabycie lub objęcie kolejnych udziałów (akcji) w tych podmiotach niepowiązanych, w których podatnik uprzednio nabył lub objął część udziałów (akcji), w przypadku gdy kolejne nabycie lub objęcie nastąpi w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia nabycia lub objęcia pierwszych udziałów (akcji).

- przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, mające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lu

2) Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku minimalnego do 31.12.2023 roku

Nowelizacja wprowadziła art 38ec do ustawy o CIT, który stanowi iż podatnicy podatku dochodowego minimalnego będą z niego zwolnieni do dnia 31 grudnia 2023 roku. Podatnicy których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, mają prawo korzystać z preferencji do końca roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2024 roku.

Likwidacja obowiązku cen transferowych dla pośrednich transakcji rajowych oraz podniesienie progów dla bezpośrednich transakcji rajowych.

Od 26 października 2022 r. przepisy art. 11c i 11d ustawy o CIT nie znajdą zastosowania dla pośrednich transakcji rajowych, a także z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 roku zostanie zlikwidowany obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla pośrednich transakcji rajowych.

Z kolei w zakresie bezpośrednich transakcji rajowych nowelizowane przepisy przewidują podstawowy próg istotności wynosił 500 tys. zł dla transakcji inna niż finansowa, a dla transakcji finansowych 2,5 mln zł.

Rozszerzony zakres wyłączenia stosowania przepisów o cenach transferowych.

W zakresie przepisów o cenach transferowych ustawodawca zdecydował, że w przypadku transakcji kontrolowanych oraz transakcji, innych niż transakcje kontrolowane,
w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych przepisy o cenach transferowych nie mają zastosowania.

 

Z kolei, wśród zmian wchodzących w życie 01.01. 2023 r. wskazać należy na:

1) Zmiany dotyczące tzw. CIT-u Estońskiego

Spółka decydująca się na ryczałt od dochodów powinna złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania tym ryczałtem (ZAW-RD) jednakże ze względu na nieprecyzyjną treść przepisów w sytuacji wyboru tej formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego ustawodawca zdecydował się doprecyzować, że w sytuacji takiej zawiadomienie ZAW-RD należy złożyć do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek.

W treści nowelizowanych przepisów wskazano do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kategorie wydatków i odpisów amortyzacyjnych związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku. W obecnie obowiązującym stanie prawnym powyższe kategorie wydatków
jest klasyfikowana jako „ukryty zysk” gdy dotyczy kosztów ponoszonych przez wspólnika lub podmiot bezpośrednio lub pośrednio powiązany. Z kolei po 1 stycznia 2023 r. dochody takie będą opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek jako dochody niezwiązane z działalnością gospodarczą. Co istotne ustawodawca zdecydował się doprecyzować, że zobowiązanie podatkowego z tytułu korekty wstępnej wygasa po okresie 4 lat opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek.

Wprowadzone zmiany doprecyzowują również kwestię związane z warunkami minimalnego zatrudnia, terminu zapłaty podatku od dochodów z przekształcenia.

2) Zmiany w tzw. uldze na złe długi

Nowelizowane przepisy uchylają obowiązek składania załącznika do deklaracji CIT-8, w którym to podatnik zobowiązany był do wykazania wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia dokonane w ramach ulgi na złe długi.

3) Uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynku

Zgodnie z treścią nowelizacji kwota podatku od przychodów z budynków nieodliczona na podstawie art. 24b ust. 14 ustawy o CIT będzie podlegać zwrotowi na wniosek podatnika bez konieczności badania całości rozliczenia podatnika przez organ podatkowy oraz stwierdzenia zwrotu w formie decyzji. Jednakże procedura ta obwarowana jest warunkiem aby treść wniosku nie budziła wątpliwości.

Terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wskazane składki stanowić będą koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone.

 

4) Ponadto od 01.01. 2023 roku wejdą w życie zmiany dotyczące m.in.:

- przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych,

- opodatkowania spółek holdingowych,

- reguł dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej,

- przepisów z zakresu opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,

- zmiany przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT).