W artykule prezentujemy zmiany wprowadzone w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2023 r.

 W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wśród zmian wchodzących w życie od/po 01.01.2023 roku należy wskazać m.in. na zmiany dotyczące tzw. CIT-u estońskiego.

Spółka, decydująca się na ryczałt od dochodów, powinna złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania tym ryczałtem (ZAW-RD), jednakże ze względu na nieprecyzyjną treść przepisów w sytuacji wyboru tej formy opodatkowania, w trakcie roku podatkowego ustawodawca zdecydował się doprecyzować, że w sytuacji takiej, zawiadomienie ZAW-RD należy złożyć do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek.

W treści nowelizowanych przepisów wskazano do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kategorie wydatków i odpisów amortyzacyjnych związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku. W obecnie obowiązującym stanie prawnym powyższe kategorie wydatków są klasyfikowane jako „ukryty zysk”, gdyż dotyczą kosztów ponoszonych przez wspólnika lub podmiot bezpośrednio, lub pośrednio powiązany.

Z kolei po 1 stycznia 2023 r. dochody takie będą opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek jako dochody niezwiązane z działalnością gospodarczą. Co istotne, ustawodawca zdecydował się doprecyzować, że zobowiązanie podatkowe z tytułu korekty wstępnej wygasa po okresie 4 lat opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Wprowadzone zmiany doprecyzowują również kwestie związane z warunkami minimalnego zatrudnienia oraz terminu zapłaty podatku od dochodów z przekształcenia.

Wśród innych istotnych zmian, które weszły w życie od 01.01.2023 r. wskazać należy m.in. na:

- Zmiany w tzw. uldze na złe długi

Nowelizowane przepisy uchylają obowiązek składania załącznika do deklaracji CIT-8, w którym to podatnik zobowiązany był do wykazania wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia dokonane w ramach ulgi na złe długi.

- Uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynku

Zgodnie z treścią nowelizacji kwota podatku od przychodów z budynków nieodliczona na podstawie art. 24b ust. 14 ustawy o CIT będzie podlegać zwrotowi na wniosek podatnika bez konieczności badania całości rozliczenia podatnika przez organ podatkowy oraz stwierdzenia zwrotu w formie decyzji. Jednakże procedura ta obwarowana jest warunkiem, aby treść wniosku nie budziła wątpliwości.

- Regulacje ws. terminów opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wskazane składki stanowić będą koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone.

Ponadto od 01.01.2023 roku wejdą w życie zmiany dotyczące m.in.:

• przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych,

• opodatkowania spółek holdingowych,

• reguł dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej,

• przepisów z zakresu opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,

• zmiany przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT).