W wyroku z dnia 27 grudnia 2022 roku (sygn. akt. I SA/Gl 1122/22) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozpatrzył sprawę, w której spółka opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek („estoński CIT”) planowała obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów.

Spółka planowała wypłacić wspólnikom kwoty wynikające dokonanych wpłat na kapitał zakładowy. Mimo faktu, iż kwoty te nie pochodziły z zysku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał taką operację za wypłatę tzw. ukrytych zysków i wskazał, że podlega ona opodatkowaniu.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się WSA w Gliwicach wskazując, iż „dochód z tytułu ukrytych zysków nie powstaje, jeżeli przedmiotowe wynagrodzenie nie jest wypłacane z zysku. Ukryte zyski nie obejmują więc wypłaty wynagrodzenia w związku z obniżeniem kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej udziałów - takiego, które nie następuje z zysku, lecz ze środków pieniężnych wpłaconych przez wspólników tytułem wkładu na pokrycie kapitału zakładowego”.

W konsekwencji Sąd podzielił stanowisko strony skarżącej, zgodnie z którym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym otrzymane przez wspólników świadczenie wynikające z obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów i wypłaty z tego tytułu wynagrodzenia ze środków pieniężnych wpłaconych przez wspólników tytułem wkładu na pokrycie kapitału zakładowego (a więc nie z zysku) nie stanowi dochodu z tytułu ukrytych zysków, o którym mowa w art. 28m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie ryczałtu od dochodów spółek.

Wykładania przyjęta przez WSA w Gliwicach nie znalazła jednak do tej pory odzwierciedlenia w linii interpretacyjnej prezentowanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wskazuje na to między innymi interpretacja indywidualna z 5 stycznia 2023 r. (sygn. 0114- KDIP2-2.4010.10.2022.1.IN), w której organ interpretacyjny uznał, iż wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów (akcji) jest bez wątpienia świadczeniem związanym z prawem do udziału w zysku, innym niż podzielony zysk, którego beneficjentem jest udziałowiec lub akcjonariusz. Zatem, wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów (akcji), niezależnie od trybu i sposobu umorzenia – stanowi dochód z tytułu ukrytych zysków, w myśl art. 28m ust. 3 ustawy o CIT.

W świetle powyższego należy zwrócić uwagę na ryzyko podatkowe związane z umarzaniem udziałów, a tym samym zasadne wydaje się zabezpieczenie takiej operacji stosowną interpretacją podatkową, której pozytywne rozstrzygnięcie może wymagać prowadzenia sporu przed sądem administracyjnym.