W interpretacji indywidualnej z dnia 10.05.2023 r. (sygn.0112-KDIL1-3.4012.79.2023.2.KK) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci PSZOK przez gminę do spółki nie będzie stanowiła zbycia przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, uprawniającego do zastosowania wyłączenia spod zakresu opodatkowania VAT przewidzianego w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Zatem transakcja ta jako zbycie poszczególnych składników majątku, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Sprawa dotyczyła gminy realizującej inwestycję w zakresie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem Przedmiotowa inwestycja będzie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków własnych Gminy.

Realizując usługę budowy PSZOK gmina będzie posiłkować się podmiotami trzecimi, tj. firmami, które na jej zlecenie zrealizują przedmiotową inwestycję. Firmy te będą czynnymi, zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT, swoje czynności będą wykonywać bezpośrednio na zlecenie Gminy. Z tytułu świadczenia na rzecz Gminy usług wykonania inwestycji wystawione zostaną na Gminę faktury VAT. Gmina jako inwestor zobowiązuje się do wykonania PSZOK, który to następnie punkt prowadzony może być zarówno przez Gminę, jak i przez podmiot trzeci, któremu Gmina może zlecić jego obsługę. Gmina zakłada przekazanie ww. inwestycji (PSZOK) do spółki komunalnej "Usługi Komunalne" świadczącej na rzecz Gminy i jej mieszkańców usługi odbioru odpadów komunalnych oraz usługi wodno-kanalizacyjne.

Gmina na bieżąco dokonywać będzie odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji w całości. Zgodnie z założeniami, Gmina dokona wniesienia aportem ww. inwestycji (nieruchomości, na której wybudowany zostanie PSZOK) bezpośrednio po zakończeniu ww. inwestycji i oddaniu jej do używania zgodnie z przepisami prawa, tj. po dokonaniu wszystkich wymaganych przepisami odbiorów. Po wybudowaniu PSZOK wykorzystywany będzie wyłącznie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Z tytułu odbioru odpadów, płatność na podstawie wystawianych faktur dokonywane będą przez Gminę jako zlecającego zbiórkę odpadów lub bezpośrednio przez mieszkańców Gminy przekazujących do PSZOK odpady.

Gmina wskazała, że majątek składający się na PSZOK stanowiący przedmiot aportu, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, będzie to wyodrębniony finansowo i funkcjonalnie w strukturze Gminy zespół składników materialnych i niematerialnych.

Zdaniem Gminy wyodrębnienie to polega w zakresie wyodrębnienia finansowego na prowadzeniu przez Wnioskodawcę ewidencji zdarzeń gospodarczych - ewidencja środków trwałych oraz składników majątkowych (materialnych i niematerialnych przypisanych do przedmiotowej infrastruktury PSZOK), oraz poprzez przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do przedmiotowej infrastruktury.

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego Gmina wskazał, że przedmiotowa infrastruktura przeznaczona jest do realizacji określonych zadań gospodarczych - świadczenia usług selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W tym zakresie infrastruktura stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowi funkcjonalnie odrębną całość - obejmuje ona elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych - świadczenia usług selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, którym to celom przedmiotowa infrastruktura służyć ma w strukturze Gminy.

Końcowo wnioskodawca zaznaczył, że wskazana Infrastruktura przy zatrudnieniu przeszkolonych pracowników posiada zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy lub też jako wyodrębniona w ramach struktury Gminy jednostka budżetowa czy też referat Urzędu Gminy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa umożliwią nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Z powyższym nie zgodził się organ interpretacyjny. Zdaniem Dyrektora KIS analiza przedstawionych okoliczności sprawy prowadzi do wniosku, że przedmiotem planowanego aportu nie będzie prowadzone przez Gminę przedsiębiorstwo ani zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako zespół zorganizowanych składników materialnych i niematerialnych, ale posiadany przez Wnioskodawcę majątek. Gmina wskazała, że nie zamierza użytkować ww. przedmiotu aportu przed przekazaniem go do Spółki, zatem Spółka nie może kontynuować po otrzymaniu aportu działalności w tym samym zakresie co Wnioskodawca, bowiem Gmina nie prowadziła działalności gospodarczej w zakresie PSZOK przy użyciu przedmiotu aportu. Spółka nie będzie więc kontynuowała prowadzonej przez Gminę działalności na bazie wniesionego aportem majątku. Gmina jako podmiot wnoszący aport jedynie gospodaruje swoim majątkiem, przekazując prawo własności nieruchomości wraz z wszystkimi wybudowanymi na niej budynkami i budowlami na rzecz odrębnego od Gminy podmiotu. W konsekwencji zdaniem organu wnioskodawca dokona jedynie czynności z zakresu zarządzania (gospodarowania) swoim majątkiem, wnosząc aportem do Spółki poszczególne składniki majątku Gminy.