Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 25 sierpnia 2023 r. (znak: 0112-KDIL3.4012.387.2023.2.EW), jeśli zarządca parkingu obiektywnie nie jest w stanie wyegzekwować kary od właściciela pojazdu, to nie musi pobierać podatku VAT z tytułu naliczonej opłaty dodatkowej.

W przedstawionym w interpretacji stanie faktycznym, wnioskodawca udostępniał odpłatnie miejsca parkingowe pobierając należność przy użyciu parkomatów. Opłaty za parkowanie wnoszone były z góry za cały deklarowany łączny czas postoju, niezwłocznie, poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie. W przypadku nieuiszczenia opłaty lub przekroczenia opłaconego czasu parkowania pobierana była opłata dodatkowa w wysokości 150 złotych brutto, lub w wysokości 75 złotych brutto –w przypadku uregulowania należności w ciągu trzech dni od otrzymania zawiadomienia o opłacie dodatkowej. Opłata dodatkowa miała być wpłacana najpóźniej w ciągu 7 dni od wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej w kasie urzędu miasta lub na rachunek bankowy podany w zawiadomieniu. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty dodatkowej, wnioskodawca wszczynał postępowanie mające na celu ustalenie danych podmiotu korzystającego z miejsca parkingowego. W tym celu wnioskodawca występował do komendanta straży miejskiej z wnioskiem o udostępnienie danych dotyczących właściciela pojazdu. W wieluprzypadkach właściciel pojazdu nie był jednak podmiotem korzystającym z należącego do wnioskodawcy miejsca parkingowego. Jak zaznaczył wnioskodawca, zdarzają się również przypadki, w których w żaden sposób nie jest w stanie ustalić danych kierowcy pojazdu korzystającego z parkingu. Jest tak np. w sytuacji, gdy pojazd zarejestrowany jest na osobę zmarłą, pojazd nie figuruje w rejestrze lub też jest to pojazd zarejestrowany poza Polską (pojazd z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi). W przypadkach, w których dane użytkownika pojazdu są obiektywnie niemożliwe do pozyskania z wykorzystaniem środków i metod, które są dostępne dla wnioskodawcy, opłaty dodatkowe nie są egzekwowane z uwagi na obiektywne okoliczności uniemożliwiające ich skuteczny pobór.

Wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora KIS z pytaniem, w jaki sposób powinien dokumentować opłaty dodatkowe dla celów VAT, w przypadku gdy nie jest w stanie zidentyfikować usługobiorcy.

Dyrektor KIS zaznaczył, że dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczona usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia. W związku z tym w przypadku gdy wnioskodawca nie jest w stanie ustalić danych podmiotu korzystającego z miejsca parkingowego, a tym samym nie może podjąć czynności nakierowanych na wyegzekwowanie opłaty dodatkowej – to taka opłata dodatkowa naliczana z tytułu korzystania przez kierowców pojazdu z parkingu niezgodnie z regulaminem nie stanowi wynagrodzenia za odpłatne świadczenie usług o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowanego podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.