Trwają prace nad projektem nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Celem nowelizacji jest dostosowanie rozporządzenia do wprowadzenia od 1 lipca 2024 r. obowiązkowego KSeF, poprzez:

  • dostosowanie rozporządzenia do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT (skrócenia podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni, usunięcie dodatkowego terminu zwrotu 40-dniowego),

  • wprowadzenie do JPK_VAT z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur,

  • oznaczanie faktur wystawianych w okresie trwania awarii KSeF i lub niedostępności do tego systemu, również w przypadku gdy wystawienie faktury w KSeF nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie podatnika.

Zgodnie z opublikowanym projektem podatnicy zobowiązani do korzystania z KseF będą musieli podawać w jednolitych plikach kontrolnych numer indentyfikacyjny faktury nadanej w tym systemie, a także oznaczenia:

  • „OFF”, gdy faktura zostanie wystawiona w czasie awarii KSeF lub gdy z przyczyn leżących po stronie podatnika nie będzie możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej,

  • „BFK”, gdy faktura zostanie wystawiona elektronicznie lub papierowo bez użycia KSeF (czyli w przypadkach, w których nie będzie obowiązku wystawienia faktury przy użyciu KseF).

Do 31 grudnia 2024 r. paragon fiskalny z NIP jako faktura uproszczona będzie ujmowany w JPK_VAT na dotychczasowych zasadach. Planowane zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2024 r.