W dniu 8 listopada 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legistacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych.

Projekt ten zakłada przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:
1) do dnia 29 lutego 2024 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r.;
2) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024r.

Przedłużenie terminu ma mieć zastosowanie do informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r. składanych przez podmioty określone w art. 11t ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23zf ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.