W wyroku z dnia 13 lutego 2024 r. (sygn. akt I SA/Rz 644/23) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uznał, iż nie można opodatkować wszystkich nieruchomości spółki wyższą stawką tylko dlatego, że spółka prowadzi określoną (w uchwale rady miejskiej) działalność gospodarczą, skoro nie jest to jedyny przedmiot działalności spółki, a zatem nieruchomości spółki służą także do innych aktywności.

Jak wynika ze stanu faktycznego sprawy, rada miejska w uchwale o wysokości podatku od nieruchomości za 2023 rok wskazała, że wyższym podatkiem obciążone będą nieruchomości przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą o wskazanych kodach PKD.

Spółka akcyjna w dniu 15 maja 2023r. złożyła do organu podatkowego I instancji pismo, do którego załączyła korektę deklaracji na podatek od nieruchomości za 2023 rok z uzupełnionymi załącznikami.

W piśmie tym spółka wskazała, że w jej opinii zmiana treści uchwały rady miejskiej w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok poprzez wprowadzenie do niej określonych kodów PKD działalności, nie powoduje, że spółka dla wszystkich gruntów i budynków powinna zastosować wyższą, kwalifikowaną stawkę podatku od nieruchomości.

Wedle uchwały rady miejskiej w gminie objęto wyższym opodatkowaniu tereny służące choćby pośrednio do prowadzenia działalności gospodarczej o oznaczonych w uchwale kodach PKD.

Jak wskazała spółka, jej zdaniem opodatkowaniem kwalifikowaną stawką podatku od nieruchomości podlegają jedynie grunty i budynki bezpośrednio związane z realizacją działalności gospodarczej sklasyfikowanej wedle wskazanych kodów PKD.


Zdania spółki nie podzielił prezydent miasta, ani Samorządowe Kolegium Odwoławcze, do którego spółka wniosła odwołanie od decyzji prezydenta.

W związku z wniesioną na decyzję SKO skargą, WSA w Rzeszowie, częściowo przychylił się do zarzutów spółki.
Sąd wskazał, że nie można opodatkować wszystkich nieruchomości spółki wyższą stawką, tylko dlatego, że spółka prowadzi określoną działalność gospodarczą, bowiem nie jest to jedyny przedmiot działalności spółki, a zatem nieruchomości spółki służą także do innych aktywności.

Z wykładni literalnej jak i też celowościowej uchwały wynika więc, że opodatkowaniu podlegają tylko te nieruchomości, które służą do prowadzenia oznaczonej w uchwale działalności.