W dniu 25 czerwca 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opubikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której celem jest implementacja unijnych przepisów.

Zgodnie z treścią uzasadnienia w projekcie ustawy zaproponowano wprowadzenie przepisów dotyczących szczególnej procedury zwolnień dla małych przedsiębiorstw mających siedzibę działalności gospodarczej w państwach członkowskich innych niż to, w których VAT jest należny, zwanej „procedurą SME”.

Procedura SME stanowi znaczne uproszczenie zasad związanych z podatkiem VAT, zmniejszając obowiązki administracyjne dla małych przedsiębiorstw, które nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza.

W uzasadnieniu wskazano, że małe firmy będą mogły skorzystać ze zwolnienia z VAT, w sytuacji, gdy ich roczny obrót nie przekroczy progu w tym kraju, w którym jest VAT należny, jednak zwolnienie to nie może przekraczać 85 tys. euro lub równowartości tej kwoty w walucie danego kraju.

Zmiany mają dotyczyć także określania miejsca świadczenia usług, które są świadczone w sposób wirtualny. Dyrektywa 2022/542 przewiduje dla usług odnoszących się do działalności, która jest transmitowana lub w inny sposób udostępniana wirtualnie, nowe zasady określania miejsca ich świadczenia. Powyższe regulacje będą miały na celu przeciwdziałać negatywnemu zjawisku polegającemu na zakłóceniu konkurencji, która może być związana z ryzykiem przenoszenia siedziby działalności gospodarczej przedsiębiorstwa do innego państwa członkowskiego, które stosuje niższe stawki VAT lub do państwa trzeciego.

Nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.