Grupa Gumułka wykonała audyty Raportów Finansowych Krajowego Operatora Systemu Zielonych Inwestycji za 2016 rok.

Oznacza to, że Bank Światowy (The International Bank for Reconstruction and Development) otrzymał wiarygodne zapewnienie czy sprawozdania finansowe przedkładane przez Operatora Systemu Zielonych Inwestycji (t.j. NFOŚiGW) dotyczące wykorzystania wpływów z właściwych subkont do Rachunku klimatycznego dają prawdziwy i rzetelny obraz przepływu funduszy do Beneficjentów.

W dniu 29 kwietnia 2008 r. Polska spełniła wymogi warunkujące udział w handlu emisjami (art. 17 Protokołu z Kioto) i w obrocie przewidzianymi w Protokole jednostkami, w tym jednostkami przyznanej emisji (Assigned Amount Units, AAUs). Jednym z mechanizmów takiego obrotu jest tzw. System Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme, GIS). Polega on na kierowaniu środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży jednostek AAUs na realizację projektów i programów proekologicznych z zakresu przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu i ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych.

Ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji określiła zasady funkcjonowania Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji, powierzając zarządzanie tym systemem Krajowemu Operatorowi Systemu Zielonych Inwestycji (KOSZI), którą to funkcję pełni NFOŚiGW. Ustawa nakłada na Krajowego Operatora obowiązki sprawozdawcze, w tym także wymagania dotyczące sprawozdawczości finansowej oraz warunki przedstawiania stosownych raportów Kupującym. NFOŚiGW został zobowiązany do sporządzania Raportów finansowych (rocznych, końcowych) określających przepływy na poszczególnych subkontach Rachunku Klimatycznego.

Od 2012 r. rolę Instytucji Audytującej dla Raportów finansowych KOSZI pełni Grupa Gumułka.