W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawcy mogą uzyskać środki na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla siebie i dla swoich pracowników. Środki uzyskane z KFS pracodawcy mogą przeznaczyć m.in. na sfinansowanie kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych, egzaminów umożliwiających zdobycie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, a nawet badań lekarskich i ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Aby uzyskać środki na ten cel, należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Należy pamiętać, że pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego finansowanych jest ze środków KFS. Wyjątek stanowią tutaj mikroprzedsiębiorstwa, w których koszty kwalifikowalne z KFS mogą wynieść nawet 100%.

Dowiedz się więcej w Grupie Gumułka!

Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.