Grupa Gumułka na zlecenie Ministra Finansów wyraziła swoją opinię co do gotowości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wdrażania wsparcia dla rolników w ramach działania "Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej" PROW 2014-2020.

Przedmiotem audytu Grupy Gumułka była ocena gotowości ARiMR do obsługi nowego poddziałania pn. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich ("Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”) w ramach działania „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w zakresie spełniania przez Agencję kryteriów akredytacyjnych określonych w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 907/2014, tj. potwierdzenie, że Agencja Płatnicza dysponuje właściwą strukturą organizacyjną i systemem kontroli wewnętrznej w zakresie środowiska wewnętrznego, działań kontrolnych, informacji i komunikacji oraz monitorowania.

Poprzednio Grupa Gumułka zaopiniowała już gotowość Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do obsługi poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” oraz "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi” (Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa).

Grupa Gumułka szczyci się m.n. wspieraniem krajowych instytucji zarządzających w realizacji ich misji odnośnie udrożnienia środków pomocowych z funduszy unijnych. Wiedza odnośnie zasad programowych i kwalifikowalności środków procentuje również w przypadku sporządzania przez Grupę Gumułka odpowiednich dokumentów aplikacyjnych.