W poniedziałek 27 marca agencja ratingowa Moody’s podwyższyła prognozę wzrostu polskiego PKB w 2017 r. do poziomu 3,2 proc. z 2,9 proc. szacowanych wcześniej. Lepsza ocena agencji wynika z obserwowanej poprawy perspektyw gospodarczych, głównie za sprawą rosnącej konsumpcji prywatnej, która odpowiada za ok. 60 proc PKB. W opublikowanym raporcie analitycy Moody’s wskazują szereg czynników potwierdzających rosnący potencjał nabywczy społeczeństwa, takich jak: szybszy od wcześniejszych prognoz spadek bezrobocia, solidny nominalny wzrost płac, a także obserwowany przyrost wydajności. Dodatkowo analitycy oczekują ożywienia inwestycji dzięki wyższemu wykorzystaniu funduszy unijnych, dalszej poprawy na rynku pracy oraz mocniejszego popytu zewnętrznego.