Zagadnienia dotyczące wynagradzania osób kierujących podmiotami "publicznymi" budzą wciąż wątpliwości. Na zlecenie naszego klienta Grupa Gumułka rozstrzyga część z tych niejasności.

Wynagrodzenie miesięczne może składać się z jednego składnika – wynagrodzenie zasadniczego, lub z wielu – wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za wysługę lat itd. Ważne jest, aby wysokość takiego wieloskładnikowego wynagrodzenia w ujęciu całościowym nie przekraczała wskaźników opisanych w art. 8 ustawy kominowej. Prawodawca nie precyzuje, jak należy rozumieć termin "wynagrodzenie miesięczne".

Wskazuje jedynie na okresowość tego rodzaju świadczenia (miesiąc). W ślad za poglądami orzecznictwa podkreślić trzeba, że nie ma ono innego znaczenia aniżeli powszechnie ustalone. Jest to wypłacane w miesięcznym odstępie czasowym ekwiwalentne świadczenie przysparzające, należne pracownikowi od pracodawcy w związku z wykonaną pracą. Ekwiwalentność odzwierciedla zależności między rodzajem pracy oraz zajmowanym stanowiskiem a wysokością uposażenia. Dla jasności dodać wypada, że okoliczność, iż dane świadczenie wypłacane jest w dłuższych odstępach czasowych niż miesiąc (np. co kwartał, co rok), nie wyklucza możliwości uznania go za wynagrodzenie w rozumieniu ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 2015 poz. 2099 t.j. z dnia 10 grudnia 2015 r.). Odnosi się to w równym stopniu do premii kwartalnej, jak i do nagrody jubileuszowej, przyznawanej raz na kilkadziesiąt lat. Stąd niezmiernie łatwo utożsamić rzeczoną premię kwartalną jako tzw. świadczenie pozakominowe, które zostało wyłączone spod zakresu ustawy kominowej (tymczasem jest to zwykłe wynagrodzenie, niedopuszczalne na gruncie ustawy). Badanie, czy dane świadczenie jest wynagrodzeniem, czy też nie, należy prowadzić uwzględniając całokształt okoliczności stanu faktycznego i prawnego (a casu ad casum). Podzielić trzeba pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z 2.10.2009 r. (II PK 109/09, Legalis), że ograniczeniu przewidzianemu art. 5 ustawy kominowej podlegają tylko te świadczenia z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, które należą do kategorii wynagrodzenia za pracę. Art. 5 ust. 1 ustawy kominowej odnosi się do tych świadczeń, które należą do kategorii wynagrodzeń, ale już nie świadczeń pozawynagrodzeniowych.